FANDOM


這裡是高登!這裡有文學!

無論甜故、鬼故、真人真事、假人假事、師生戀、中學校園等等既種類都有。

為左綜合各個好睇故事,特設此頁面以方便找尋及整理。

各位巴打可以為自己既故事設置頁面,令其他讀者搜尋到你既故事。

完成故事後可以留下後記,爛尾既亦都歡迎留下老母。

亦希望大家可以減少F5鍵毀壞既次數

請享受每一個高登仔既故事。